مرور برچسب

جنگ ساسانیان با اعراب در الیس

جنگ الیس، حمله اعراب به ایران

اُلیس کجا بود؟ الیس نام یک شهر کوچکی در عراق امروزی، و یکی از شهرهای امپراتوری ایران بود که در آن حوالی جنگ بزرگ و مهمی بین ارتش ایران ساسانی و سپاه اعراب درگرفت که به نبرد الیس معروف شد این نبرد نقش مهمی در نابودی امپراتوری ساسانی بازی…