مرور برچسب

جنگ ساسانیان با اعراب در الیس

جنگ الیس

الیس نام یک شهر کوچک، از شهرهای امپراتوری ایران بود که در آن حوالی جنگ بزرگ و مهمی بین ارتش ایران ساسانی و سپاه اعراب درگرفت. شرح جنگ الیس چنین بود: پس از فرمان خلیفه اعراب که دستور رسمی حمله به مرزهای ایران را صادر کرد، مرزهای غربی و جنوب…