مرور برچسب

جنگ های خشایارشا با یونان

جنگ پلاته

نبرد پلاته، جنگی بود بین ارتش ایران و یونانیان. این جنگ در زمان خشایارشا اتفاق افتاد و شرح این نبرد به این ترتیب است: پس از شکست نیروی دریایی ایران در سالامیس، مردونیه (ماردینیوس) سردار ایرانی خشایارشا همانطور که خودش اصرار شدیدی بر ماندن…