مرور برچسب

جنگ هرمز چهارم با روم

هرمزد چهارم (هرمز ترکزاد)

  پادشاهی هرمز چهارم هرمزد یا هرمز چهارم (همچنین اورمزد چهارم)  پادشاه ساسانی پادشاهان ایران از ۵۷۹ تا ۵۹۰ بود. او پسر و جانشین خسرو انوشیروان و مادرش شاهزاده خانم ترک بود. هرمزد چهارم در زمان سلطنت خود اشراف زرتشتی را کم اهمیت و از اعیان…