مرور برچسب

جوانشیر پسر خسرو پرویز

جوانشیر

جوانشیر یکی از شاهان ساسانی می باشد که پس از خسرو پرویز به حکومت رسید. جوانشیر در واقع پسرخسرو پرویز و خواهر زادۀ بهرام چوبین بود. خسرو پرویز با کردویه (کردویه یکی از زنان جنگاور از خاندان مهران بود که حتی در جنگ بهرام چوبین با ترکان در…