مرور برچسب

حمله فیلیپ به ایران

فیلیپ، اسکندر و جهاد ضد ایرانی

تمایز عمده سلطنت داریوش سوم آن بود که سرنوشت مقدر کرده بود که او آخرین پادشاه سلسله هخامنشی باشد. سرنوشت او سوگناک بود زیرا برخلاف چند پادشاه قبلی٫ مردی دور اندیش٫ متین٫ گشاده دست و بخشنده بود که فقط به نیکبختی وطن می اندیشید. اگر اوضاع و…