مرور برچسب

خسرو زورستان

خسرو زورستان شاه ساسانی

خسرو، که در نوشته های تاریخی با نام خسرو زورستان شناخته شده است، در ۴۲۰ میلادی پس از مرگ یزدگرد یکم ساسانی ادعای پادشاهی کرد. خسرو فرزند بهرام چهارم، سیزدهمین امپراتور ساسانی بود. گروهی از مهان (بزرگان) کشور پس از مرگ یزدگرد یکم ساسانی، او