مرور برچسب

خط هیروگلیف به فارسی

تبدیل فارسی به خط هیروگلیفی

خط هیروگلیف به فارسی یا همان تبدیل اسم به خط هیروگلیف را در این کیبورد طراحی شده فارسی به مصری باستان برای کاربرات تاریخ پارسی امکان پذیر کرده ایم. یک نظام نگارش باستانی مصری است که از تصاویر و نمادها برای نمایش کلمات و ایده‌ها