مرور برچسب

دختر اردشیر دوم

آپاما ( دختر اردشیر دوم )

آپما یا آپاما یا آپامه شاهدخت هخامنشی ( هخامنشی ، که در پارسی باستان پارسَ و در پارسی میانه پارسَیَ نامیده می‌ شد ، مشهور به امپراتوری پارس در ادبیات غربی ، یک شاهنشاهی باستانی ایرانی بود که توسط کوروش بزرگ پایه گذاری و تاسیس شد ) و دختر…