مرور برچسب

دختر موسی سلطان

سلطانم بیگم ( ملکه صفوی و همسر شاه تهماسب یکم )

سلطانم بیگم ، ملکه همسر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه صفوی ، ملکه مادر شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه صفوی و شاه محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفوی و نیز مادربزرگ شاه عباس یکم بود . سلطانم بیگم یکی از قدرتمندترین و پر نفوذترین زنان در تاریخ…