مرور برچسب

دلایل سقوط هخامنشیان

بررسی دلایل سقوط هخامنشیان پس از 2356 سال

شاید به این فکر کرده اید که علت سقوط هخامنشیان چه بود؟ چه طور امکان دارد که بزرگترین امپراتوری جهان یعنی امپراتوری هخامنشیان در مقابل یونانیان به زانو در آمده و به آن سرعت از هم بپاشد؟. اگر بخواهیم نگاه بی طرفانه و دقیقی بر این موضوع