مرور برچسب

دلایل شکست ساسانیان از مسلمانان

پنج دلیل بزرگ شکست ساسانیان از اعراب

شکی نداریم که ضربات کوبندۀ اعراب مسلمان عامل اصلی در شکست های ایرانیان از مسلمانان به شمار می رفت، ولی این ضربات عامل شکست بود و نه علت آن. دلایل اصلی شکست ساسانیان از مسلمانان را باید در چیرگی ضعف وگسترش فساد داخلی کشور در آن زمان جستجو…