مرور برچسب

دین یشت در اوستا

دین یشت

دین یشت یکی از یشت های اوستا می باشد. در اینجا دین به معنی تشخیص معنوی، یا روحانی می باشد. دین یشت دارای 17 فصل و 20 بند می باشد. تقریبا به طور قطع می توان گفت که در همۀ بخش های دین یشت در ستایش و عبادت اهورامزدا سخن به میان آمده است. جمله…