مرور برچسب

رستم فرخزاد

رستم فرخزاد رازی

رستم فرخزاد رازی یا رستم فرخزاد هرمز ( همان رستم دستان است در شاهنامه)؛ یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران بود که در آخرین سال های حکومت ساسانیان می زیست. تمامی تاریخ نگاران او را مردی بزرگ و یکی از نوابغ نظامی آن دوره نوشته اند. رستم…