مرور برچسب

رشن یشت در اوستا

رشن یشت

این یشت با 38 بند، و در برخی از بندها، با محتوا و بافت ادبی سُست، یشتی مصنوعی و کم ارزش است. برای آشنایی بیشتر با رَشن (رَشنو)، سومین فرشتۀ داور روز واپسین، بیشتر باید از متن های پهلوی کمک گرفت. تاریخ پیدایش این ایزد روشن نیست و ما چیز…