مرور برچسب

روابط هیتلر با ایران

هیتلر چه نقشه ای برای ایران داشت؟

برای توضیح این مطلب که هیتلر پیشوای آلمان چه نقشه ای برای ایران در سرش میپرورانید، و چرا به آن اندازه به ایران بها میداد و چرا روابط بسیار حسنه ای با دربار ایران داشت... ابتدا به کمی قبل تر از آن زمان یعنی به جنگ جهانی اول می