مرور برچسب

روز عشق ایرانی 29 بهمن یا 5 اسفند

مناسبت های تقویم ایران باستان

در گاه‌شماری و تقویم یزدگردی (تقویم ایران در زمان ساسانی) و گاه‌شماری اوستایی نو هر ماه دارای ۳۰ روز بوده‌ است و ۵ روز به پایان سال افزوده می‌شده‌ است. در این تقویم ایران باستان هر روزی از ماه به جای عدد و شماره، نام مخصوصی دارد و در