مرور برچسب

زاماسب

جاماسب شاه ساسانی

جاماسپ یا ژاماسب، 21مین امپراتور، امپراتوری ساسانی است، پدرش پیروز یکم بود و از سال 496 میلادی تا 499 میلادی چیزی در حدود 3 سال بر تخت نشست. به پادشاهی رسیدن جاماسب ظهور مزدک در زمان قباد یکم و گرایش شدید قباد به مزدک و دستورهای اجتماعی…