مرور برچسب

زنان بزرگ تاریخ

دوازده زن بزرگ ایران باستان

زنان در ایران باستان از حقوق و آزادی بیشتری نسبت به تمدن های باستانی دیگر برخوردار بودند، از جمله به گفته برخی محققان، حتی مصر باستان که به دلیل احترام به اصل زنانه در دین و همچنین زندگی روزمره مشهور است. تاریخ ایرانی یک سنت شفاهی بود، با