مرور برچسب

زنان قدرتمند ایران باستان

دوازده زن بزرگ ایران باستان

زنان نامدار بسیاری در ایران باستان وجود داشته است و زنان در ایران باستان از حقوق و آزادی بیشتری نسبت به تمدن های باستانی دیگر برخوردار بودند، از جمله به گفته برخی محققان، حتی مصر باستان که به دلیل احترام به اصل زنانه در دین و همچنین زندگی