مرور برچسب

زنان قدرتمند در تاریخ ایران

7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران

در این بخش از تاریخ پارسی به معرفی 7 تن از زنان قهرمان تاریخ ایران خواهیم پرداخت که همانند این زنان قدرتمند در تاریخ ایران بی مانند بوده اند. زنان جنگجوی تاریخ ایران که در برهه های حساس و تعیین کننده نقش بسزایی داشته اند و جان فشانی هایی از…