مرور برچسب

زنان قدرتمند هخامنشی

آمیتیس ،شاهدخت هخامنشی (دخترخشایارشا)

آمیتیس ، دختر خشایارشا و شهبانو آمستریس و همچنین خواهر تنی اردشیر یکم بود ، وی از زنان قدرتمند هخامنشی در دوران سلطنت اردشیر یکم بود ، او با یک نجیب زاده پارسی به اسم بغابوخش ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام های زوپیر و ارتوفیوس بود ......