مرور برچسب

زندگینامه شاهان پس از اسلام

زندگی نامه طاهر بن حسین

وقتی صحبت از سلسله طاهریان که اولین حکمرانی ایرانیان پس از سقوط ساسانیان به میان می آید، بررسی زندگی نامه طاهر بن حسین سردودمان این سلسله از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در این مقاله قصد داریم به معرفی اولین پادشاه طاهریان بپردازیم.