مرور برچسب

زندگی نامه خسرو پرویز

خسرو پرویز شاه ساسانی (آغاز فروپاشی ساسانیان)

بعد از کشته شدن هرمزد چهارم به دست برادر زنان وی و همچنین همکاری خود خسرو پرویز، پسرش خسرو دوم معروف به خسرو پرویز بر اریکۀ شاهی تکیه کرد. (590 میلادی) خسرو پرویز هنگامی که تاج بر سر نهاد نامه ای به بهرام چوبین سردار ایرانی که در دوران