مرور برچسب

سامس دوم

سامس دوم ( دومین پادشاه ایرانی تبار کوماژن )

سامس دوم دومین پادشاه ایرانی ‌تبار کوماژن بود . وی از سال ۱۳۰ تا سال ۱۰۹ پیش از میلاد فرمانروای کوماژن بود و حکمرانی می کرد . پیش از او بطلمیوس و پس از او مهرداد یکم کالینیکوس بر تخت‌ سلطنت نشستند . سامس دوم از دودمان اروندی بود . او پسر و…