مرور برچسب

سردار مهران رازی

زندگی نامه سردار مهران رازی

سردار مهران رازی مهران بهرام رازی که به صورت مهران رازی در نوشته ها ذکر شده است، پسر سردار بزرگ بهرام چوبین و یکی از سرداران و ژنرال های ایران در زمان یزدگرد سوم ساسانی بود.یزدگرد سوم در زمان جنگ با اعراب امید زیادی به مهران رازی داشت