مرور برچسب

سرویوس سولپیسیوس گالبا

گالبا امپراتور روم

سرویوس سولپیسیوس گالبا از ژوئن 68 تا ژانویه 69 پس از میلاد امپراتور روم بود. با مرگ نرون امپراتور روم در 9 ژوئن سال 68 میلادی، سلسله خاندان ژولیو کلودی رسماً پایان یافت و امپراتوری روم بدون جانشین واضحی برای تاج و تخت باقی ماند. با کمک