مرور برچسب

سلاح ها و لباس ارتش هخامنشیان

ارتش هخامنشیان چگونه سپاهی بود؟

⦁ تعداد ارتش هخامنشیان، ارتش هخامنشیان چند نفر بود؟از چگونگی سازمان لشکری ایران هخامنشی پیش از داریوش بزرگ آگاهی زیادی در دست نیست. در این دوره ایران دارای یک ارتش ملی بود که تعداد ارتش هخامنشیان به طور میانگین آن در حدود ۲۲۰،۰۰۰ تا