مرور برچسب

سلسله های ایران به ترتیب از قدیم به جدید

حکومتهای ایران بعد ازدین اسلام

پس از غلبه کردن اعراب مسلمان برساسانیان، دین اسلام درایران برپاشد. دراین دوران،تاریخ ایران شاهد تغییرات زیادی در زمینه های سیاسی،اجتماعی ومذهبی بود تسلط مسلمانان بر ایران به دور از مشکل نبودزیرا شهرها به سرعت تسلط مسلمانان را پذیرفتند اما…