مرور برچسب

سلوکوس دوم

سلوکوس دوم ( کالی نیکوس )

سلوکوس دوم چهارمین پادشاه از سلسله سلوکیان ، وی ملقب به کالی نیکوس بود که در یونانی معنای فاتح درخشان را میدهد همچنین به او پوگون به معنای ریشو نیز میگفتند . پادشاه پیش از او آنتیوخوس دوم و جانشین وی سلوکوس سوم نام داشت ......