مرور برچسب

سومین جنگ اعراب و ساسانیان

جنگ ولجه

پس از شکست ایرانیان در دو جنگ نخستین با اعراب مسلمان، که طی آن صدمات و تلفات سنگینی بر ارتش ایران وارد آمد، دربار ایران که از شکست مذار آگاه شده بود، این بار به یکی از امرای ساسانی نام اندرز ، دستور داد تا خود را برای رویارویی با سپاه خالد…