مرور برچسب

سپهسالار ایران در زمان خسرو پرویز

گشنسب اسپاذ

گشنسب اسپاذ سپهسالار کل ارتش ایران در زمان خسرو پرویز و سپس شیرویه بود. نخستین باری که از وی نام برده می شود در زمان پادشاهی خسرو پرویز است. او در زمان خسرو دوم در جنگ های مختلفی حضور داشت از جمله جنگ خسرو پرویز با فرهاد، به عنوان سردار…