مرور برچسب

سکه بهرام اول ساسانی

بهرام یکم ساسانی، از پادشاهی تا درگذشت

زندگی نامه بهرام یکمبهرام یکم یا به قول فردوسی بزرگ بهرام اورمزد، نوه اردشیر بابکان چهارمین شاهنشاه ایران و انیران و از دودمان ساسانیان بود که به‌مدت تنها سه سال، از ۲۷۱ تا ۲۷۴ میلادی، پادشاه ایران زمین بود. بهرام اول بزرگترین پسر