مرور برچسب

سکه بهرام پنجم

بهرام پنجم شاه ساسانی (بهرام گور، پادشاه سرکش و بی قرار)

بهرام پیش از رسیدن به پادشاهیپس از آنکه یزدگرد دوم ساسانی به شکل مرموزی درگذشت، بین پسران او برای رسیدن به تاج و تخت ایران اختلاف درگرفت. یزدگرد سه پسر به جاى گذاشت: شاهپور و رهرام (بهرام) و نرسى. شاهپور را پدرش به پادشاهى بخشى از ارمنستان…