مرور برچسب

سکه هرمز اول ساسانی

هرمز اول پادشاه ساسانی

پس از شاپور اول پسرش هرمزد اول در سال ۲۷۲ میلادی بر سر پادشاهی نشست. هرمز یکم سومین شاه ساسانی می باشد. وی پیش از رسیدن به پادشاهی، هرمزد اردشیر نام داشت. در سکه هرمز اول ساسانی برای اولین بار از واژه شاه ایران و انیران استفاده شد.