مرور برچسب

سگ پرستی در ایران

سگ در ایران باستان

سگ در تاریخ ایران وجود سگ در تاریخ ایران بسیار ارزشمند بود، زیرا آنها را بخشی وحشی، بخشی از انسان و بخشی الهی می دانستند، و هدیه ای از جانب خدایان. سگ ها برای هزاران سال تقریباً در هر فرهنگ جهانی جنبه جدایی ناپذیر شرایط انسان بوده