مرور برچسب

شاپور

شاپور ( پسر کاووس )

شاپور پسر کاووس از شاهزادگان خاندان ساسانی بود . او با پدرش که برای نبرد با خسرو انوشیروان ( سومین فرزند قباد یکم و بیست ‌و ‌دومین شاهنشاه ساسانی بود که حکومت خود را در تیسفون آغاز کرد ) بر سر تاج و تخت پادشاهی از طبرستان به مداین میرفت ،…