مرور برچسب

شهروراز

شهربراز سردار و شاه ساسانی

شهربراز که بود؟ شهربراز (همچنین به نام شهروراز یا شهروراز، مرگ شهربراز در 9 ژوئن 630)، شاه (پادشاه) امپراتوری ساسانی از 27 آوریل 630 تا 9 ژوئن 630 بود. او تاج و تخت را از اردشیر سوم غصب کرد و پس از چهل روز به دست اشراف ایرانی کشته شد. او…