مرور برچسب

طولانی ترین دوران سلطنت تاریخ ایران

15 پادشاه ایران باستان با طولانی ترین دوران پادشاهی

در سرزمین کهن ایران شاهان بسیاری بر تخت نشسته اند که هر کدام از ایشان به مدت مشخصی بر ایران پادشاهی کرده اند که ما در بخش از سایت تاریخ پارسی قصد معرفی طولانی ترین دوران سلطنت پادشاهان تاریخ ایران باستان را داریم. ما در اینجا . در این بخش