مرور برچسب

عبدالحمیدیکم

عبدالحمید یکم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

عبدالحمید یکم ، ( به زبان ترکی عثمانی : عبدالحمید اول ) بیست و هفتمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۴ دسامبر سال ۱۷۷۴ تا ۷ آوریل سال ۱۷۸۹ سلطنت کرد . پیش از او مصطفی سوم و پس از او سلیم سوم بر تخت سلطنت نشستند . عبدالحمید پسر…