مرور برچسب

علت شکست آریوبرزن

آریوبرزن واپسین سردار هخامنشی

آریوبرزن سرداربزرگ ایران درزمان هخامنشیان وکسی که با۴۰سوار و۵هزارپیاده خط محاصره اسکندرراشکست . وی باوجودواژگونی پایتخت ودرحالی که سخت تحت تعقیب دشمن بود حاضربه تسلیم نشدوآنقدردر نبرد بادشمن پافشرد تاخودوسپاهیانش تا آخرین نفر ازپای…