مرور برچسب

عکس دیاکو پادشاه ماد

دیاکو، اولین پادشاه ایران و ماد

دیاکو پادشاه ماد ها  دیاکو یا دیااُکو یا به قول هرودوت دیوکس اولین شاه ماد می باشد. دیاکو در شاهنامه شاید هوشگ پیشدادی باشد. هرچند که دیاکو را نخستین فرمانروای مادی می شناسد، سرزمین ماد باز هم امیران و شاهک هایی داشته است که خبری از آنها…