مرور برچسب

فتح مدائن

روزی که تیسفون سقوط کرد

شهر تیسفونکتسپون (تیسپون) یا تیسفون پایتخت افسانه ای ایرانیان در عهد باستان بود. این شهر بیش از 600 سال پایتخت ایران به شمار می رفت. در اصل شهر تیسفون دارای هفت شهر در خود بود. شهرها عبارت بودند از: 1. تیسفون 2. اسپانبر 3. وه اندیو خسرو