مرور برچسب

فرخزادخسرو

فرخزاد خسرو پنجم

فرخزاد خسرو پنجم، پسر خسرو پرویز، واپسین امپراتور قدرتمند ساسانی بود. مورخان احتمال می دهند که فرخزاد خسرو پسر شیرین همسر ارمنی و مورد علاقه خسروپرویز بوده است. پس از خلع خسروپرویز، شیرویه پسر ماریا دختر قیصر روم و پسر خسرو پرویز برای تحکیم…