مرور برچسب

فرزند خسرو پرویز

شهریار ( فرزند خسرو پرویز و نوه هرمز چهارم )

شهریار فرزند خسرو پرویز ( بیست و چهارمین شاهنشاه ساسانی ، فرزند هرمز چهارم و نوهٔ خسرو اول ، انوشیروان بود که موفق شد در بحبوحهٔ کشمکش ‌های درباریان و فرماندهان نظامی و بزرگان حکومتی ، به قدرت برسد ) و شیرین ( از شهبانوان پرنفوذ ساسانی و…