مرور برچسب

فرمانده بیزانسی

نیکتاس ایرانی

نیکتاس ایرانی از فرماندهان بیزانسی سده هفتم میلادی و فرزند و جانشین شهربراز ( بیست و هفتمین پادشاه شاهنشاهی ساسانی از ۲۷ آوریل ۶۲۹ تا ۹ ژوئن ۶۲۹ بود ، وی اردشیر سوم را کشت و تاج و تخت فرمانروایی را غصب کرد و خودش هم بعد از چهل روز به وسیله…