مرور برچسب

فرمانده مزدوران و اجیرشدگان یونانی

ممنون رودسی

ممنون رودسی ( به یونانی : Μέμνων ο Ρόδιος ) فرمانده مزدوران و اجیرشدگان یونانیِ در خدمت داریوش سوم ، سیزدهمین و آخرین پادشاه رسمی هخامنشی ، در زمان کشورگشایی اسکندر در آسیا در سال ۳۳۴ پیش از میلاد بود . ممنون ، مطلع و آگاه از فقدان و کمبود…