مرور برچسب

فرمانده وهرز دیلمی

وهرز دیلمی

پرسش های کوتاه: وهرز دیلمی یکی از سرداران ایرانی بود که به دستور خسرو انوشیروان یمن را تصرف کرد و به عنوان شاه یمن بر تخت نشست. در زمان پادشاهی خسرو یکم ساسانی، انوشیروان دادگر، در سال 576 میلادی سرزمین یمن زیر نفوذ مستقیم ایرانیان