مرور برچسب

فرهاد دوم

فرهاد دوم ( شاهنشاه اشکانی )

فرهاد دوم ، ششمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود ، که از سال ۱۳۲ پیش از میلاد تا سال ۱۲۷ پیش از میلاد سلطنت میکرد . وی پسر و جانشین مهرداد یکم بود . از آنجا که هنگامی که به سلطنت رسید بسیار جوان بود ، مادرش رینو در ابتدا به عنوان نایب السلطنه…