مرور برچسب

فرهاد چهارم

فرهاد چهارم ( چهاردهمین شاه اشکانی )

فرهاد چهارم یا اشک چهاردهم ، چهاردهمین پادشاه اشکانی است ، که از سال ۳۷ پیش از میلاد تا سال ۲ پیش از میلاد سلطنت کرد . پدر او ارد دوم از سلطنت کناره‌ گیری کرد و مقام و جایگاه پادشاهی را به او واگذار کرد . پس از او فرهاد پنجم و ملکه موزا به…