مرور برچسب

فلیپ پنجم

فلیپ پنجم

فلیپ پنجم پادشاه فرانسه ملقب به بلند بالا ، وی پسر فلیپ چهارم از همسرش ژان ناواری از دودمان کاپتی بود . پادشاه پیش از او ژان یکم و پادشاه پس از او شارل چهارم نام داشت ....